Separátor - odformovací prostředek

Balení
115,00 Kč
Počet
Skladem 5 ks

Separátor Ortolan Classic 715 je univerzálně použitelný separační prostředek vhodný obzvláště pro dřevěná a umělohmotná bednění. Vytvoří vodě odolný film, který zaručuje optimální oddělení bednění/formy od betonu a tím i kvalitu a vzhled betonových odlitků. Separátor je žlutavá emulse ve formě koncentrátu (po naředění vodou zbělá). Ředění je možné pouze vodou. Voda se přilévá za stálého míchání do koncentrátu, není přípustní obrácený postup. Separační prostředek se nesmí nanášet na mokré bednění/formu.

Spotřeba:  U starších bednění se ředí vodou v poměru 1:15 až 1:30. U nových bednění je poměr ředění 1:3 až 1:8. V závislosti na druhu podkladu je spotřeba cca 15 – 35 ml/m2 zředěného separátoru. Převedeno na vyrobenou dlažku, Vám vzorek/balení 250ml separátoru vydrží na cca 40 až 115 m2 dlažby.

Návod k použití: Zředěný separátor nanášíme na suché čisté formy formou štětce nebo rozstřikem. Po zaschnutí (min. 2 hodiny) se může betonovat. 

První pomoc: Postižené dopravit na čerstvý vzduch. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu. Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. Při zasažení očí otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 

Složení: Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické.

Standardní věty o nebezpečnosti: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Skladování: Skladujte uzamčené. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy.

Upozornění: Uvedené informace mají pouze směrný charakter. Podrobné informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu. Výrobce/prodejce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použitím a aplikaci.

Balení vzorku: 250ml 

Parametry

balení
250 ml

Patří k sobě

arrow_upward